תקנון

1. כללי
1.1 חברת פליימורפאיילס בע"מ ו/או פליימורפאיילס חברה בע"מ מס' 51607683 (להלן: "הספק") הינה סוכנות נסיעות אשר מוכרת ומארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי שירות בארץ ובחו"ל, בהתאם לפרטים המפורטים במסגרת כל הזמנה.
1.2 הספק מתחייב לבצע כל הזמנה במיומנות ומסירות, ולמסור את כל מידע אשר הוא סבור כי הינו רלוונטי לעסקה.
1.3 הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שכלל המידע, התמונות והפרטים המופיעים באתר הספק או ברשתות החברתיות או נמסרים לו במוקד הטלפוני מוצגים ונמסרים כפי שהתקבלו מספקי המשנה ואין הספק אחראי במקרה של הפרשים ו/או פערים בין המוצג ו/או הנמסר לבין השירות המתקבל בפועל. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהתמונות המתפרסמות על ידי הספק מקורן בחומר פרסומי של ספק המשנה, וכי עשויים להיות הבדלים מסוימים בין המוצג בחומר הפרסומי כאמור ובין הקיים אצל ספק המשנה בפועל.
1.4 הספק אינו אחראי בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בו, ובפרט באירועים מסוג: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.
1.5 הזמנה המתבצעת באתר, בטלפון או ברשתות החברתיות לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי הספק מהווה אישורו המלא של הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובסעיפים הבאים המתייחסים לכלל השירותים השונים.
1.6 יחד עם זאת, יפעל הספק בנאמנות ובמסירות ללקוח, ויעשה ככל שניתן בידו לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, בירור או תקלה.
1.7 כל הזמנה באתר האינטרנט, בטלפון או ברשתות החברתיות משמעותה המשפטית הינה ביצוע הזמנת מוצר באמצעות ספקי השירות שונים ובהתאם לתנאי כל הזמנה אצל אותו ספק, לרבות תנאיו בגין תשלומים והוראות הביטול.
1.8 יודגש כי בטרם אישורה הסופי של כל הזמנה על ידי ספקי השירות השונים בארץ ו/או בחו"ל (להלן: "ספקי המשנה"), תחשב כל הזמנה כהזמנה על תנאי עד למועד אישורה הסופי ולפיכך לא תחייב את הספק, אלא תעמודנה בגדר בקשה לביצוע הזמנה בלבד.
1.9 עד לקבלת אישור סופי מאת ספקי המשנה, והעברתו לידי הלקוח, שומר לעצמו הספק את הזכות לשנות את המחירים על פי דרישה מטעם ספקי המשנה. במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את הזמנתו ללא חיוב.
1.10 על אף האמור לעיל, ככל שיחול שינוי בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו על ידי המזמין ובהתאם לדין המצוי בלבד.
1.11 מובהר, כי אין באמור בכדי לגרוע מזכות הלקוח על פי דין לפנייה לערכאות כנגד הספק או ספקי המשנה.
1.12 כל הזמנה באתר ו/או ברשתות החברתיות ו/או באמצעות סיוע סוכן ו/או מוקד טלפוני של הספק, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון.
1.13 הלקוח, בפנייתו לספק לקבלת הצעה, מצהיר כי קרא תקנון זה במלואו בעיון.
1.14 כל מידע המופיע ו/או המצויין באתר החברה ו/או ברשתות החברתיות ו/או נמסר על ידי המוקד הטלפוני, בגין פרטי השירותים הינו בהתאם למידע המתקבל מהספקים השונים.

2. ביטוח
2.1 לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי, ביטוח רפואי, ביטוח נסיעה, טיסה ומטען.
2.2 הלקוח מתחייב לבצע את הזמנת הביטוח טרם מועד הנסיעה. ככל שהלקוח בוחר שלא לבצע ביטוח, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות על הלקוח.
2.3 דרכונים ואשרות כניסה למדינה זרה :
2.3.1 באחריות הלקוח להעביר לידי הספק צילום דרכון עדכני של כל נוסע. במקרה בו הלקוח אינו מעביר לידי הספק צילום כאמור עד למועד ההזמנה, ובכלל זה – במקרה בו מבקש הלקוח למסור לספק את שמו לצורך רישום ו/או כרטוס טיסה, מלון וכיוצ"ב, ללא הספקת צילום הדרכון כאמור, אין הספק מתחייב כי יהא ביכולתו לשנות את השם אשר נרשם לראשונה על כל המשתמע מכך, ובכלל זה: עלויות נוספות בגין שינוי השם בהם ישא הלקוח וחוסר יכולת לממש את ההזמנה עקב השוני כאמור.
2.3.2 באחריות הלקוח להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות בהתאם לחוקי ודרישות כל מדינת יעד.
2.3.3 כמו כן, מחובתו של לקוח לציין הספק אם ברשותו דרכון זר (אינו ישראלי) לצורך התאמת המידע הנדרש לשם כניסה למדינה זרה (ככל שנדרש). הכניסה למדינות שונות הינה בהתאם לדרכון אשר ברשות הנוסע, דין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת.
2.3.4 כל טיפול בדרכון, אשרה וכיו"ב הינו באחריות הנוסע בלבד, למעט אם ציין הספק אחרת במפורש.
2.3.5 לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה שבכוונתם לנסוע, אלא אם ברשותם דרכון נוסף (מדינה זרה) שאינו מצריך אשרת ליעד אליו הם נוסעים.
2.3.6 על פי הוראות משרד הפנים נוסע המחזיק בדרכון ישראלי או בתעודות מעבר ישראלית, חייב לצאת בעזרתם מהארץ, גם אם ברשותו דרכון נוסף שאינו ישראלי.
2.3.7 בעלי דרכונים אירופאים הנוסעים לארה"ב מחויבים ברישום באתר של רשות ההגירה של ארה"ב עד 72 שעות טרם הנחיתה, באחריותם המלאה. אי קיום הנוהל הנ"ל לא יהווה בסיס להחזר בגין כרטיס לא מנוצל.
2.3.8 באחריותו של כל לקוח למסור את כל המידע שברשותו, בכדי לוודא כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת מגבולות הארץ. באחראיות הלקוח לבדוק כי דרכונו בתוקף, ויש עמו את כלל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה.
2.4 יציאת קטינים :בהתאם לאמנות הבינלאומיות הנהוגות בעולם ובארץ, קיים איסור על יציאת קטינים מתחת לגיל 18 לחו"ל שלא בלווי הוריהם או בליווי אפוטרופוס חוקי, אלא אם צויד הקטין באישור נוטריוני כדין ובהתאם לאישור הנדרש על פי כל מדינה.
הספק ממליץ ללקוחותיו להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ ו/או להתייעץ עם גורם משפטי הבקיא בנושא זה, ולוודא את כלל הפרטים טרם הנסיעה. הספק לא יהא אחראי על כל תקלה ו/או כשל במימוש הזמנתו עקב אי עמידה בדרישות ההוראות כאמור.

3. טיסות
3.1 הטיסות המוזמנות דרך הספק עשויות להיות טיסות שכר ו/או טיסות סדירות ו/או טיסות חסך ("Low Cost") (והספק לא מתחייב מראה לאף אחת מהאפשרויות כאמור), פרטיהן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות חברות התעופה השונות, אף לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלולים ופרטי חברת התעופה המבצעת.
3.2 האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים, אובדן או איחור כבודה הינם עפ"י הדין ומוטלים על חברת התעופה ו/או מארגן הטיסות בהתאם לנסיבות ולשירות המוזמן.
3.3 לתשומת לב הלקוח יש לבצע בדיקה בפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את חברות התעופה/ספקי השירותים.
3.4 באחריות הלקוח לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה ולהשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכון בכל שינוי, ככל שאלו ימסרו ע"י חברות התעופה.
3.5 הסםפק מבקש להסב את תשומת לב הלקוח לחוק שירותי תעופה ולפיו המוביל האווירי ו/או הספק רשאי לבטל את כרטיס הטיסה ובלבד שמסר הודעה ללקוח לא פחות מארבעה עשר (14) ימים טרם מועד הטיסה.
3.6 על התובלה האווירית של הלקוח וכבודתו יחולו הדינים הרלוונטיים ובהם, בין היתר, חוק התובלה האווירית, אמנת מונטריאול, אמנת ורשה וחוק שירותי תעופה, לפי העניין.
3.7 הספק יעביר למוביל האווירי כל בקשה מיוחדת של הלקוח אשר התקבלה במועד, אולם אין היא מתחייבת כי הבקשה תמולא, אלא אם מדובר בבקשה מהותית של הלקוח מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי ביחד עם אישור ההזמנה ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.
3.8 הארוחות המסופקות בטיסות, ככל שמסופקות (והלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שבטיסות חסך ("Low Cost") אין מוגשות ארוחות כלל אלא בתשלום נוסף אשר יתבצע ישירות על ידי הלקוח), הן באחריות בלעדית של המוביל האווירי. הספק אינה יכולה להתחייב לספק אוכל מיוחד (כשר, צמחוני, טבעוני וכו'), גם אם המזון הוזמן מראש ע"י הלקוח. יובהר כי הבקשות מועברות ישירות לחברות התעופה, אספקת המזון המבוקש הנה באחריותם ובהתאם לאפשרויותיהם.
3.9 הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שבטיסות חסך ("Low Cost") מקומות הישיבה במטוס נבחרות באופן רנדומלי על ידי המוביל האווירי לרבות במקרים של הזמנת מספר כרטיסים במאוחד ואין הדבר בשליטתו של הספק, אלא אם שילמו הלקוחות תוספת עבור שירות 'בחירת מושב'. יובהר כי תעריף התוספת עבור 'בחירת מושב' אינה בשליטת הספק ומשתנה בהתאם למדיניות המוביל האוויר.
3.10 על נוסע חלה חובת התייצבות בידוק בשדה התעופה בטרמינל הרלוונטי הן בארץ והן בחו"ל לא פחות משלוש (3) שעות קודם למועד ההמראה. בטיסות פנים יש להתייצב עם תעודה מזהה לפחות כשעה וחצי קודם למועד ההמראה.
3.11 משקל הכבודה המותרת יהא לפי הוראות חברת נתעופה הרלבנטית. הספק יעשה כמירב יכולתו על מנת לעדכן את הלקוח לגבי הכבודה המותרת בטיסה, אך מודגש כי על הנוסע להקדים ולבדוק עניין זה טרם התייצבותו הנמל התעופה. חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע"פ שיקול דעתן הבלעדי.
3.12 אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו. אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף אין הדבר מהווה התחייבות לקבלת הכבודה באותה הטיסה. במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.
3.13 במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען. הספק אינו נושא בכל אחריות ביחס לטובדן ו/או נזק לכבודה כאמור.
3.14 הריון:
3.14.1 נשים בהריון חייבות החל מהשבוע ה-24 להריונן באישור רפואי, בשפה האנגלית, המעיד על תקינות ההיריון ואי מניעה רפואית מבחינתן לעלות לטיסה.
3.14.2 הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב הצוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה לעלות לטיסה.
3.14.3 נשים בהיריון מעבר לשבוע ה-27 להריונן אינן מורשות לטוס בהתאם לאמנות הבינלאומיות. על הלקוחה לעדכן את סוכן הנסיעות בטרם ביצוע ההזמנה.
3.14.4 הספק לא ישא באחריות מכל סוג ומין שהוא בגין סירוב עליה לטיסה ללקוחה הריונית ללא אישור או לאחר פרק הזמן המותר בטיסה.
3.15 אשרור טיסת חזרה:
3.15.1 על הלקוח לאשרר את טיסת החזור עד לא ירוחר משבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד הטיסה חזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידן.
3.15.2 האחריות חלה על הלקוח למסירת מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור, ולוודא כי ניתן להשיגו באמצעות אמצעי הקשר כאמור.
4. בתי מלון:
4.1 המחיר המוצג לנופש בארץ הינו המחיר לזוג ללילה, מותנה במינימום לילות, אלא אם צוין אחרת במפורש.
4.2 המחיר המוצג לנופש בחו"ל הינו לאדם בחדר זוגי, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
4.3 במלונות בארץ כניסה לחדרים תהיה החל מהשעה 15:00 (למעט שבת-כניסה במוצ"ש).
4.4 שעת עזיבת החדרים תהיה עד השעה 11:00 בבוקר. כל הזמנה הכוללת תינוק בהרכב החדר – תאושר סופית על ידי הספק בלבד.
4.5 האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק המשנה בלבד.
4.6 ניקיון ותחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינo באחריות או בשליטת הספק.
4.7 החדרים במלונות הם חדרים זוגיים עם 2 מיטות או מיטה כפולה. ההזמנות מבוצעות עבור חדר במלון כאשר מבחינת המלון אין הבדל בין החדרים השונים. אין באפשרות הספק להבטיח מראש דרישת לקוח לסוג חדר, לכמות מיטות, למיקום חדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת.
4.8 אין אפשרות להבטיח כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת מבית המלון (חובה על הנוסעים לפנות את החדרים במלון עד השעה 11:00 ביום העזיבה וזאת, גם אם הטיסות ממריאות בשעות הלילה). שעת הכניסה לחדרים הינה החל משעה 15:00.
4.9 קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים. ככל שבמלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין הספק יכול להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין מרכזי, והספק ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים במלון וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכלליים. כמו כן, ככל ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות הספק להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך.
4.10 במקרה של הזמנת חדר ליותר מ – 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר זוגי, אך אין באפשרות הספק להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה.
4.11 חדרים מיוחדים לנכים מחייבים קבלת אישור מוקדם ספציפי ובכתב מספק המשנה בדבר כשירותם לצרכי הנכים.
4.12 במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייב הספק להעביר את הבקשה לספק המשנה, אולם לא תהיה מצידו התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים, יבדוק הספק עם ספק המשנה האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ויודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
4.13 כל הפרטים המפורסמים בפרסומי הספק באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ו/ואו ספק המשנה ואין המארגן נושא בכל אחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון. יובהר כי הספק אינו אחראי במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסר לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידע אודות אותו מטרד כאמור.
4.14 מיסי לינה: בחלק מהערים והיעדים בעולם מחירי המלונות אינם כוללים מיסי לינה. על הנוסע לשלם את אותם המיסים ישירות בבתי המלון. המס יחול על כל תייר שילון במלון בעיר או ביעד בו החליטו הרשויות המקומיות על הטלת מס הלינה, בהתאם לדרישות הדין המקומי.
4.15 השכרת רכב:
4.15.1 באחריות הלקוח לעדכן את הספק אם גילו, או גיל אחד המיועדים לנהוג ברכב, נמוך מ-25 שנים. כמו כן, על שוכר הרכב (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל על שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל כשהם תקפים ופרטיהם זהים.
4.15.2 חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד.
4.15.3 אין חברת ההשכרה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות.
4.15.4 באחריות הלקוח להתעדכן בדיני תעבורה של מדינת היעד.

5. טיולים מאורגנים
5.1 המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד ולא של סדר הפעלתו.
5.2 יתכנו שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם של ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול בהתאם לאילוצי הפעלת הטיול בפועל.
5.3 מומלץ שלא לערוך תוכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.
5.4 במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות הכלולות בטיול המאורגן.
5.5 המזמין אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו.
5.6 הטיולים המפורטים פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל, אלא אם צוין במפורש אחרת.
5.7 הספק אינו מתחייב שתהיה התאמה כלשהי בין המשתתפים בטיול, לרבות לעניין גיל המשתתפים, והם אינם מציבים קריטריונים מוקדמים כלשהם כתנאי להרשמה לטיול.
5.8 הספק ומארגני הטיולים השונים אינם מתחייבים ללינה במרכזי הערים או במקום כלשהו, והדבר כפוף לשיקולים הכרוכים בהפעלת הטיול. תתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול.
5.9 המשתתפים יקבלו את רשימת בתי המלון בהם יתאכסנו ימים ספורים לפני יציאת הטיול. התחייבות מארגן הטיול היא לדירוג רמת המלון בלבד ולא לזהותו, והוא שומר לעצמו את הזכות להחליף או לשנות מלון למלון אחר במקרה הצורך, גם במהלך הטיול וללא הודעה מוקדמת בהתאם לשיקולים הקשורים בהפעלת הטיול. לפיכך, מומלץ שלא להסתמך על רשימת המלון לשום צורך שהוא, למעט דירוג רמת המלון המיועד.
5.10 מומלץ ללקוח שלא להסתמך על השהות המתוכננת במלון כלשהו לשם פעילות שאינה קשורה בטיול, שכן אלו עלולות להשתנות בכל עת.
5.11 במקרה של בקשה מיוחדת ימולאו הכללים כאמור לעיל בגין כל בקשה נוספת ו/וא בכל בקשה חיונית ו/או לצרכים אישים ועל פי הודעה מראש.
5.12 כל הוראה אחרות כאמור לעיל המצוינות בתנאים הכללים לעיל יחולו בשינויים המתבקשים כאמור ביחס לטיול מאורגן לרבות תנאי הביטול והשינויים אשר יחולו על כל הזמנה.
6. חיובים וביטולים
6.1 מחובתו של כל לקוח להתעדכן בשיעור דמי הביטול בכל מוצר ו/או שירות בהתאם לתנאי הספק ו/או בהתאם לתנאים המפורטים מטה.
6.2 המחירים המופיעים באתר הספק ו/או ברשתות החברתיות ו/או נמסרים טלפונית הינם מחירים סופיים אשר כוללים מיסים והיטלים (מלבד המיסים וההיטלים המוחרגים בפירוש בתקנון זה).
6.3 הלקוח מתחייב לעדכן את הספק במקרה של הזמנת שירות/טיסה לנוסעים מתחת לגיל 18.
6.4 במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המופיעים באתר ו/או ברשתות החברתיות לבין המחירים במוקד ההזמנות הטלפוני, המחיר שיקבע יהא המחיר אשר ננקב על ידי מוקד ההזמנות.
6.5 במידה ותוגש בקשה לתשלום ההזמנה על-ידי מי שאינו אחד הנוסעים, התשלום יבוצע במזומן או בהעברה בנקאית בלבד.
6.6 התשלום יבוצע בשקלים חדשים לפי שער המכירה להעברות והמחאות גבוה כפי שמופיע על-ידי בנק בישראל ביום העסקים הקודם למועד התשלום, פרט להזמנת שירותי תיירות נוספים, כגון: שירותי לינה, שייט והשכרת רכב שלא נרכשו במסגרת חבילת נופש, הכוללת כרטיסי טיסה, אשר לגביהם התשלום יבוצע לפי שער מזומנים גבוה כפי שמופיע על-ידי בנק ישראל ביום העסקים הקודם למועד התשלום.
6.7 מובהר במפורש כי חובת המזמין לשלם בעבור ההזמנה בלתי תלויה בדבר, לרבות אישור חברת האשראי לחיוב כרטיס האשראי של המזמין בכלל או באופן התשלום המבוקש, והיכולת לחייב את כרטיס האשראי בכלל או באופן המבוקש אינה תנאי להתקיימות ההתקשרות בין המזמין לבין הספק מכוח ההזמנה.
6.8 מחירי השירותים המוצעים באתר ומספר המקומות הפנויים בהם נלקחים ישירות בזמן אמת מהספקים השונים, ומשתנים תכופות. מחיר ההזמנה הקובע הוא המחיר בעת ההזמנה, בכפוף לאישורה על ידי ספקי השירותים השונים.
6.9 לידיעתכם – זיכויים יינתנו לפי שער המט"ח ביום התשלום המקורי.
6.10 על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק, בהתאם לתעריפים של הספק ו/או ספקים המשנה, המשתנים בהתאם לכל מוצר.
6.11 הודעה על ביטול עסקה תתקבל בהודעה טלפונית למוקד ההזמנות או בדואר רשום בלבד. דואר רשום יחשב כנתקבל כ-14 ימים לאחר מועד שליחתו.
6.12 על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סע' 14ג', בין היתר, כמפורט להלן:
6.12.1 חוק הגנת הצרכן מגדיר "עסקת מכר" באופן הבא:
6.12.1.1 "עסקת מכר מרחוק" –התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;
6.12.1.2 "שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
6.12.2 סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
6.12.3 בנוסף, סע' 14ג'1.(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי שבוצעה ע"י אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך בדבר כל פרטי ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
6.12.4 לגבי עמידה בתנאים של "אדם עם מוגבלות" או "אזרח ותיק" או "עולה חדש" מובהר בזה כי כדי לזכות בזכות הביטול הנ"ל, על הלקוח להוכיח כי הוא נכלל בהגדרות הנ"ל במועד ביצוע העסקה.
כמו כן, על מנת להוכיח כי הוא נכלל בהגדרה מן ההגדרות הנ"ל על הלקוח להציג אחת מן התעודות שלהלן:
6.12.4.1 תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.
6.12.4.2 תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.
6.12.4.3 תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.
6.12.4.4 תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן, כאשר שר התעשייה המסחר והתיירות רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.
6.12.5 עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר כל פריט בהזמנה לאדם, או 100 שקלים על כל פריט בהזמנה לאדם, (חבילת נופש או טיול מאורגן יחשבו לפריט אחד), לפי הנמוך מביניהם.
6.12.6 בנוסף, קובע סעיף 14ג2.(א) כי הספק רשאי להציע ללקוח את השירותים בשתי חלופות:
6.12.6.1 זכות ביטול כקבוע בחוק הגנת הצרכן, כמפורט בחוק (ומתומצת לעיל);
6.12.6.2 זכות ביטול לפי מדיניות ספק המשנה (אשר תגברנה על ההוראות הקבועות בחוק הגנת הצרכן הישראלי);
6.12.7 למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג וסעיף 14ג2.(א) לחוק הגנת הצרכן, ובכל מקרה של טעות, הנוסח המחייב יהא הנוסח המופיע בחוק הגנת הצרכן.
6.12.8 לכל ההזמנה שלא צוין לגביה דמי ביטול שלא בהתאם לחוק הגנת הצרכן ושלא ננקב מחיר הביטול , יהיו דמי הביטול בשיעור מלא (100%), וביטול הזמנה לא יקנה זכות להחזר כספי כלשהו, למעט מסי נמל והיטלי בטחון ששולמו בהזמנת כרטיסי טיסה.
6.12.9 כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1971.
6.12.10 כל שינוי דינו כביטול למעט באם צוין אחרת על ידי ספק השירותים, לאחר אישור הזמנה וביצועה כל שינוי מחויב בתשלום.
7. סמכות שיפוט: סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל מקרה הנודע להזמנת שירות ו/או התקשרות מכל סוג וממין כלשהו עם הספק ו/או מי מטעמו וגם/או יחד עם צדדים שלישי, תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד, באזורו מצוי הסניף המרכזי של הספק.
8. התיישנות: בהתאם להוראת סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 מוסכם על המזמין כי לא יהיה זכאי להגיש כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל תביעה שהיא בקשר עם הזמנת השירותים שהוזמנו הימנה לאחר חלוף שנתיים ממועד ההזמנה.
9. דמי ביטול כללים:
9.1 דמי ביטול מלונות וחבילות נופש בישראל:
9.1.1 ביטול הזמנה עד 14 יום לפני מועד האירוח יחויב ב- 100 ₪ לאדם ו/או בהתאם למדיניות המלון.
9.1.2 ביטול הזמנה 14 יום ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחויב ב- 25% מערך ההזמנה הכולל, או בהתאם למדיניות המלון.
9.1.3 ביטול הזמנה 7 ימים ומטה לפני מועד האירוח יחויב ב- 50% מערך ההזמנה הכולל, או בהתאם למדיניות המלון.
9.1.4 אי הגעה למלון תחויב ב– 75% מערך ההזמנה הכולל, או בהתאם למדיניות המלון.
בנוסף לדמי הביטול הנ"ל יגבו דמי טיפול בסך 100 ₪ לחדר.
9.2 דמי ביטול/ שינוי לחבילת נופש לחו"ל עם טיסות שכר דמי הביטול נקבעים על ידי ספקי המשנה השונים, וחובה על כל לקוח להתעניין בשיעורם טרם הזמנת השירותים מהספק.
9.3 מובהר כי אין באמור לעיל לפגוע בכל הוראה שבדין ו/או הוראות חוק ובפרט בחוק הגנת הצרכן.